Kielce szuka finansowania dla rewitalizacji Parku Dolina Silnicy

Kielce szuka finansowania dla rewitalizacji Parku Dolina Silnicy

Władze miasta Kielce złożyły wniosek o pozyskanie środków na finansowanie projektu rewitalizacji Parku Dolina Silnicy. Projekt ten obejmuje przekształcenie terenu wzdłuż rzeki Silnicy, od alei IX Wieków Kielc do ulicy Jesionowej. To przedsięwzięcie ma na celu stworzenie przestrzeni zarówno do odpoczynku, jak i organizacji różnego rodzaju imprez na świeżym powietrzu. Planowany jest również montaż drewnianych tarasów, stref rekreacyjnych oraz boisk przeznaczonych m.in. dla graczy w siatkówkę i badmintona czy miłośników tenisa stołowego. Chodzi tu także o instalację kładek umożliwiających przechodzenie nad terenem. Zasadniczym celem rewitalizacji jest zachowanie i przywrócenie naturalnej roślinności typowej dla dolin rzecznych. Na realizację tego projektu, miasto Kielce zamierza uzyskać 24 miliony złotych z funduszy unijnych.

Podanie o dofinansowania zostało złożone do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027, a konkretnie w ramach działania FENX.01.02 „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu”. Wniosek został złożony 29 listopada tego roku. Przewidywany koszt całkowity projektu to 31,2 miliona złotych, przy czym wkład własny Miasta Kielce wynosi 7,2 miliona złotych.

Rewitalizacja Parku Dolina Silnicy jest częścią strategii adaptacji miasta Kielce do zmian klimatycznych. Projekt ten ma na celu rozwój tzw. infrastruktury błękitno-zielonej, która pozwoli na zwiększenie terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej wyspy ciepła. Dodatkowo ma to przyczynić się do zwiększenia zdolności retencyjnych terenów zielonych oraz do rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych.

Planowane efekty projektu obejmują m.in. zwiększenie ilości obszarów zazielenionych, poprawa jakości istniejących terenów zieleni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zatrzymanie części wód deszczowych w miejscu opadu, spowolnienie lub ograniczenie spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej, ograniczenie ryzyka podtopień, ochrona zasobów wodnych oraz stworzenie nowych stref rekreacyjnych.

W ramach projektu przewiduje się także spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody przy użyciu zielonej i niebiesko-zielonej infrastruktury. Prace te obejmują m.in. odtworzenie funkcji ekologicznych na tarasie zalewowym Silnicy, budowę ciągów komunikacji pieszej na wschodniej stronie rzeki, wprowadzenie miejsca do zatrzymania się, rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu, przebudowę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury, wyznaczenie miejsca pod mobilne punkty gastronomiczne, wykonanie boisk sportowych oraz ścieżek edukacyjnych i budowę instalacji monitoringu wizyjnego. W planach jest również aranżacja miejsc do organizacji imprez plenerowych.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to okres od trzeciego kwartału 2025 roku do pierwszego kwartału 2027 roku. Miasto Kielce dysponuje już programem funkcjonalno-użytkowym i decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.