Publiczny wgląd w dokumenty dotyczące zarządzania terenami leśnymi w Kielcach

Publiczny wgląd w dokumenty dotyczące zarządzania terenami leśnymi w Kielcach

Urząd Miasta Kielce poprzez jego Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska ogłasza możliwość publicznego dostępu do dokumentów dotyczących zarządzania lasami na terenie Gminy Kielce, które nie są własnością Skarbu Państwa. Te nieruchomości leśne należą do różnych podmiotów, w tym osób prywatnych, wspólnot gruntowych oraz samej Gminy Kielce. Jednakże, nie dotyczy to obszarów o numerach ewidencyjnych 0013, 0014 i 0020, jak również lasu komunalnego „Stadion”.

Proces przeglądu i analizy projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów będzie możliwy między 2 października a 30 listopada 2023 roku. Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją, to Urząd Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej 6, pokój numer 313. Czasy przeglądu dokumentów to godziny od 7:30 do 15:30 każdego dnia.

Działając na podstawie artykułu 21, ustęp 5 ustawy o lasach, wszyscy zainteresowani właściciele mają prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i postulatów dotyczących projektu. Muszą one być złożone na piśmie, zawierać dane osobowe lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres, a także określenie nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której dotyczy uwaga. Termin na zgłaszanie uwag upływa 10 listopada 2023 roku. Adres do korespondencji to: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Firma „Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu” Marek Kielar Iwonicz z siedzibą przy ulicy Długiej 123a, 38-440 Iwonicz-Zdrój jest odpowiedzialna za opracowanie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu. Projekt ten bazuje na danych z ewidencji gruntów i budynków uzyskanych od Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Wdrożenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu będzie podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego.