Sprawozdanie: Przedłużenie czasu składania wniosków do kieleckiego planu ogólnego

Sprawozdanie: Przedłużenie czasu składania wniosków do kieleckiego planu ogólnego

Wydłużono termin składania wniosków dotyczących Kieleckiego Planu Ogólnego aż do połowy marca, w odpowiedzi na apel mieszkańców i radnych miasta – poinformował Marcin Januchta, rzecznik prezydenta Kielc. Zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która została znowelizowana we wrześniu 2023 roku, samorządy są zobligowane do opracowania tych planów. Plany te będą definiować kluczowe obszary rozwoju oraz zasady zarządzania terenem i powinny zostać zatwierdzone do początku 2026 roku.

Początkowo, termin składania wniosków do nowo tworzonego planu ogólnego Kielc oraz prognozy oddziaływania na środowisko miał zostać zamknięty pod koniec lutego. Jednakże, zainicjowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości apele o przedłużenie tego czasu spotkały się z pozytywną reakcją ze strony władz miasta.

„Otrzymywaliśmy wiele sugestii od mieszkańców, radnych oraz wspólnot mieszkaniowych o potrzebie przedłużenia terminu składania wniosków. Prezydent, po konsultacji ze swoimi służbami, przeanalizował harmonogram prac nad planem i zdecydował się na przedłużenie procesu do 15 marca” – powiedział Januchta w rozmowie z PAP.

Rzecznik prezydenta zaznaczył również, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące konkretnych nieruchomości lub rozwoju miasta za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na stronie Idea Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. „Wnioski te zostaną uwzględnione podczas tworzenia roboczej wersji planu, który później będzie poddany publicznemu wglądowi i konsultacjom społecznym.”, dodał.

Januchta podkreślił, że Plan Ogólny musi zostać przyjęty do końca 2025 roku. „Mimo pozorów, czasu nie jest wiele. Sygnały o tym, że jest to krótki okres, docierają do nas z wielu samorządów”, stwierdził.

Plan Ogólny gminy ma być uchwalony obowiązkowo dla całego terenu gminy i zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą bazą nie tylko dla uchwalania planów miejscowych, ale także dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Według harmonogramu przyjętego przez magistrat w Kielcach, do stycznia 2025 roku zostanie sporządzony projekt Planu Ogólnego, prognoza oddziaływania na środowisko oraz pozostałe wymagane opracowania. Od marca do maja 2025 roku, projekt będzie poddany ocenie przez różne instytucje. Na czerwiec i lipiec 2025 roku planowane są konsultacje dotyczące projektu planu, które będą poprzedzone upublicznieniem wniosków zebranych podczas obecnie trwających konsultacji. W sierpniu 2025 roku zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi, a następnie udostępniony zostanie projekt planu ogólnego oraz raport z konsultacji. Plan uchwalenia dokumentu jest zaplanowany na październik 2025 roku.